Αφορά μόνο το Διαδίκτυο. Δίπλα θα βρείτε την αρχική σελίδα μας: Ελλήνων Πολιτεία

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Ο Γέρος του Μωριά μιλάει προς τους μαθητές Γυμνασίου στην Πνύκα

Παιδιά μου!
Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των.
Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ' αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ' αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα.
Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ' ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των.
Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλ' απλούς ανθρώπους, χωρικούς καί ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμη τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν.
Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ' εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ [αντιβασιλέα], έναν πατριάρχη, καί του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες [προεστοί] εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήμερα χειρότερα διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ηδονές οπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ήμερα ο λαός ελίγνευε καί επτώχαινε.
Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία. Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.
Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...
Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ' ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα.
Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου.
Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία! Ζήτω ο βασιλεύς μας Οθων

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Ελεύθερο Διαδίκτυο!ΕΠΕΙΓΟΝ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤO ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ 5 Μάη 2009 
Μην αφήσετε το κοινοβούλιο της ΕΕ να κλειδώσει το Διαδίκτυο! Δεν θα είναι ποτέ πάλι το ίδιο
Δράστε τώρα! 

 Η Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν είναι διαπραγματεύσιμη!
Ο καθένας ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας ιστοσελίδας έχει συμφέρον για την υπεράσπιση της ελεύθερης χρήσης του Internet ... έτσι έχει ο καθένας ελεύθερη πρόσβαση στο Google ή το Skype ... καθένας που εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις τους, έρευνα κάθε είδους ή ακαδημαϊκή μελέτη, προβλήματα υγείας, όλοι όσοι online καταστήματα ... Το Διαδίκτυο, όπως το γνωρίζουμε, είναι σε κίνδυνο λόγω των προτεινόμενων νέων κανόνων της ΕΕ.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη νέα ρύθμιση, οι πάροχοι ευρυζωνικών θα μπορούν νόμιμα να περιορίσουν τον αριθμό των ιστοσελίδων που μπορείτε να αναζητήσετε! και να σας πουν ότι δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Θα είναι ντυμένος ως «νέες καταναλωτικές επιλογές», που οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν από. Ο κόσμος θα είναι παρόμοιος με καλωδιακή τηλεόραση, θα προσφέρει πακέτα με περιορισμένη πρόσβαση
Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα μπορούσε να υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει «στεγανά» στη δυνατότητας πρόσβασης στο Internet, που δεν ταιριάζουν με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν σήμερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα το Διαδίκτυο επιτρέπει τις ανταλλαγές μεταξύ ατόμων που χωρίς να ελέγχονται ή να «διευκολύνονται» από κάθε μεσάζοντες (το κράτος ή μια εταιρεία) και η δυνατότητα αυτή βελτιώνει τη ζωή των πολιτών, έτσι η Διαδικτυακή «βιομηχανία» χάνει την εξουσία και τον έλεγχο.
Αυτός είναι ο λόγος που πιέζουν τις κυβερνήσεις να ενεργοποιηθούν αυτές οι αλλαγές. Η δικαιολογία είναι για τον έλεγχο της ροής «πειρατικών» δεδομένων μουσικής, ταινιών και ψυχαγωγίας για κατέβασμα δωρεάν, χρησιμοποιώντας P2P file-sharing.
Ωστόσο, τα πραγματικά θύματα του σχεδίου αυτού θα είναι όλοι οι χρήστες του Internet η δημοκρατική και ανεξάρτητη πρόσβαση σε πληροφορίες. Σκεφθείτε πώς θα χρησιμοποιήσετε το Internet!
Τι θα σημαίνει για σας αν η ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν θα υπάρχει πια; Αυτές τις μέρες, το Internet είναι για τη ζωή και την ελευθερία. χρησιμοποιείται για αγορές, κρατήσεις εισιτηρίων θεάτρου, διακοπές, μάθηση, αναζήτηση εργασίας, τραπεζών συναλλαγών και το εμπόριο. Επίσης, σχετίζεται με την διασκέδαση, χρονολόγηση, επικοινωνία, προσκλήσεις, μουσική, διασκέδαση, πλάκα, ακόμη και μια δεύτερη ζωή.
Είναι ένα εργαλείο για να εκφραστούμε, να συνεργαστούμε, να καινοτομήσουμε, να μοιραστούμε, προωθούνται νέες επιχειρηματικές ιδέες σε νέες αγορές όπου ευδοκιμούν χωρίς μεσάζοντες .. Σκεφτείτε, τι θα είναι ο δικός σας διαδικτυακός χώρος αν δεν υπάρχει αυτή τη διεύθυνση στο «πακέτο» των τακτικών ιστοσελίδων; Δεν θα είναι σε θέση να σας βρουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αγοράσουν, να κάνουν κράτηση, ή ακόμη να δουν αν είστε online. Η επιχείρησή σας ή εμείς οι ίδιοι, δεν θα είναι σε θέση να βρει τους καλύτερους προμηθευτές των προϊόντων και να συγκρίνουν τις τιμές. Εάν κερδίζεται χρήματα από τις διαφημίσεις στο δικτυακό σας τόπο, θα μειωθούν. Ναι το Amazon και κάποιες άλλες Ιστοσελίδες θα περιλαμβάνεται στο πακέτο. Αλλά η διαφήμιση σας στο Google ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, θα είναι όλο και πιο άχρηστη. Το Skype θα μπορούσε να μπλοκάρει. (Όπως γίνεται στη Γερμανία για τη χρήση από το iPhone, που έχουν ήδη). Οι μικρές επιχειρήσεις κυρίως εξειδικευμένες, θα μπορούσαν κυριολεκτικά να εξαφανιστούν.
Αν δεν κάνουμε κάτι τώρα - θα μπορούσαμε να χάσουμε τη δωρεάν και ελεύθερη χρήση του Διαδικτύου. Η δική μας ελευθερία (στην επιλογή των πληροφοριών, αγοράς, πολιτισμού, αναψυχής) μπορεί να περικοπούν.
Οι προτάσεις της ΕΕ κρύβουν ένα τεράστιο κίνδυνο για το μέλλον μας. Έχουν αρχίσει να γίνονται νόμοι και θα είναι σχεδόν αδύνατο να αναστραφεί. Οι άνθρωποι (ακόμα και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτό) δεν φαίνεται να κατανοούν πλήρως τις επιπτώσεις και τις νομικές αλλαγές που μεταμφιεσμένο σε κάτι που ονομάζεται "πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες". Κάτι που κάνει τους πολίτες να πιστεύουν ότι βοηθά μόνο τη διαδικτυακή βιομηχανία.
Στην πραγματικότητα κρύβονται από την κοινή θέα οι τροπολογίες σχετικά με τον τρόπο που το Διαδίκτυο θα λειτουργήσει στο μέλλον! Κείμενα, δικαιώματά για την πρόσβαση και τη διανομή υπηρεσιών και εφαρμογών, θα διαγραφεί. Mε ένα απλό κείμενο οι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών θα σας ενημερώνει για τυχόν περιορισμούς ευρυζωνικών υπηρεσιών. Οι εναλλακτικές εκδόσεις χρησιμοποιούν τη λέξη «συνθήκες» και προτείνεται ότι θα σας ενημερώνει για τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι ευρυζωνικών έχουν το νομικό δικαίωμα να περιορίζουν ή να επιβάλει όρους στην πρόσβασή σας. Όλοι έχουμε σημαντικό ρόλο στο Διαδίκτυο!
Πρέπει να δράσουμε τώρα!
Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;
Πείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει κατά της υπό όρους πρόσβαση στο Internet
Υπενθυμίστε τους που έχουν ανάγκη την ψήφο σας τον Ιούνιο, και ότι το Διαδίκτυο εξακολουθεί να μας δίνει τα εργαλεία για να παρακολουθούν και να κρίνουμε τι κάνουν!
Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνοι: εκατοντάδες οργανισμοί που ασχολούνται με αυτό και χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη επαφή τους βουλευτές σχετικά με αυτό το θέμα. Προτάσεις δράσης: 
1 – Στείλτε e-mail http://www.laquadrature.net/wiki/MEPs_GR, (προσχέδιο υπάχει στο δεξιό μέρος του Ιστολογίου)τηλεφωνήστε ή γράψτε ευρωβουλευτή σας. Πιστέψτε το, όταν θα το παραλάβει το μήνυμα σας θα αισθανθεί πραγματικά την πίεση, προσαρμόστε την επιστολή ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες που θα κάνουν τους βουλευτές να ξυπνήσουν και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. 
2 - Προωθείστε αυτό το email για να γνωρίζουν όλοι έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν δράση. 
3 - Τοποθετήστε αυτή τη σελίδα στη δική σας έτσι ώστε να διατηρηθεί και να ενημερώνεται. Πρέπει να υπάρχουν οδηγίες για άτομα από κάθε χώρα. Τα μέλη πρέπει να έχουν μεταφράσει στη γλώσσα τους την διαμαρτυρία και να έχουν σύνδεση με την σελίδα που έχει στοιχεία με τους δικούς τους βουλευτές.